انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد فیزیولوژی
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
   

 

سرفصل آزمون هاي دکترای تخصصی فیزیولوژی سال  97-96

بیوشیمی: آب و الکترولیت ها، اسید و باز( اختلالات، تنفس و هموگلوبین، یونها و ...)، ساختمان اسید آمینه و پپتید و پروتئین(از جمله پروتئینهای پلاسما و مباحث بالینی)، آنزیم4( مفاهیم، کینتیک و کاربرد بالینی آنزیمها)، ویتامین ها و کوآنزیم ها
فيزيولوژي: فیزیولوژی سلول- قلب و عروق
آناتومی : آناتومی تنه

فارماکولوژی : اصول پایه فارماکولوژی/ مقدمه ای بر فارماکولوژی اتونومیک/داروهای  فعال کننده گیرنده های کولی نرژیک و داروهای مهارکننده کولین استراز/بلوک کننده های گیرنده کولی نرژیک و رژنره کننده های کولین استراز/داروهای مقلد سمپاتیک/بلوک کننده های گیرنده آدرنرژیک / داروهای مورد استفاده در هیپرتانسیون/داروهای مورد استفاده در نارسایی احتقانی قلب/ داروهای ضد آریتمی / دیورتیک ها/ هیستامین، سروتونین ، آلکالوئیدهای ارگوت/ پپتیدهای وازواکتیو/ایکوزانوئیدها


 

آزمون اول
96/09/10   

بیوشیمی: ساختمان کربوهیدرات، ساختمان لیپید و انتقال و ذخیره لیپیدها، غشاهای زیستی و انتقالات، ژنتیک مولکولی و ساختمان نوکلئوتیدها، متابولیسم هم و پورفیرین ها و نمک صفراوی
فيزيولوژي: فیزیولوژی عصب- خون

فارماکولوژی :نیتریک اسید ، آزاد کننده ها و مهار کننده های آن / داروهای مورد استفاده در آسم / مقدمه ای بر فارماکولوژی CNS / داروهای آرام بخش و خواب آور / الکل ها / داروهای ضد تشنج/ بی هوش کننده های عمومی / بی حس کننده های  موضعی / شل کننده های عضله اسکلتی/داروهای  مورد استفاده در اختلالات حرکتی / داروهای آنتی سایکوتیک و لیتیوم/ داروهای ضد افسردگی / ضدر دردهای اپیوئیدی و آنتاگونیست های آنها / داروهای مورد سوء مصرف

 


 

آزمون دوم
96/10/08

بیوشیمی: بیوانرژتیک و زنجیره تنفسی، متابولیسم کربوهیدرات، متابولیسم لیپید، هورمون
فيزيولوژي: فیزیولوژی کلیه- اسید و باز- تنفس
آناتومی : سروگردن

فارماکولوژی :داروهای مورد استفاده  در آنمی ها و فاکتورهای رشد هماتوپوئتیک/ داروهای مورد استفاده در اختلالات انعقادی / داروهای مورد استفاده در درمان هیپرلیپیدمی/ داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی، استامینوفن / داروهای مورد استفاده در آرتریت روماتوئید و نقرس / هورمون های هیپوتالاموسی و هیپوفیزی / داروهای  مورد استفاده در بیماری های تیروئید/کورتیکواستروئیدها و آنتاگونیست های آنها / هورمون های گنادی و مهار کننده های آنها / هورمون های پانکراس و داروهای ضد دیابت و گلوکاگون /  داروهای مؤثر بر هموستاز مواد معدنی استخوان / آنتی بیوتیک های بتالاکتام و سایر مهار کننده های سنتز دیواره سلولی / کلرامفنیکل، تتراسیکلین ها ، ماکرولیدها، کلیندامایین، لینزولید،استرپتوگرامین/آمینوگلیکوزیدها/سولفونامیدها ، تری متوپریم، فلوئوروکینولون ها


 

آزمون سوم
96/11/13

بیوشیمی: متابولیسم اسید آمینه، متابولیسم نوکلئوتید، همانند سازی و ترمیم، رونویسی و پردازش، ترجمه و pro سازی و تنظیم بیان ژن
فيزيولوژي: فیزیولوژی گوارش – غدد – تولید مثل
آناتومی : اعصاب

فارماکولوژی :داروهای ضد مایکوباکتریوم / داروهای ضد قارچ/ شیمی درمانی و پیشگیری ضد ویروسی / داروهای متفرقه ضد میکروبی و آنتی سپتیک های ادراری / استفاده بالینی از داروهای ضد میکروبی / اصول شیمی درمانی انگل / داروهای ضد پروتوزوآ/ داروهای ضد کرم/ شیمی درمانی سرطان / ایمونوفارماکولوژی / سم شناسی / داروهای مورد استفاده در اختلالات گوارشی / داروهای گیاهی و مکمل های غذایی / تداخلات دارویی

 


 

آزمون چهارم
96/12/18  

 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

96/09/10

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

96/10/08

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

96/11/13

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

96/12/18

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5

97/01/17

آزمون جامع اول (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

6

97/01/31

آزمون جامع دوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

7

97/02/14

آزمون جامع سوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health