رشته دکتری تخصصی فیزیوتراپی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1200000 20 خانم دکتر آبسالان فیزیوتراپی در بیماریها
1200000
20
آقای رضایی
بيومكانيك
1200000
20
خانم دکتر نعیمی
کینزیولوژی
600000 40
دکتر وکیلی
استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
کل شهریه تعداد ساعت
3780000
100
   
Test cable channels Graduate Department of Health