مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته دکتری تخصصی فیزیوتراپی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
800000
20
آقای رضایی
بيومكانيك
800000
20
خانم دکتر نعیمی
کینزیولوژی
300000
30
استاد قوی پنجه
استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
کل شهریه تعداد ساعت
1710000
70
   
Test cable channels Graduate Department of Health