رشته دکتری تخصصی زیست پزشکی سامانه ای
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1100000 100 + 20 ساعت نکته و تست دکتر جعفرنژاد زیست سلولی و مولکولی
1300000 100 + 20 ساعت نکته و تست دکتر جعفرنژاد بیوشیمی
600000 40 دکتر وکیلی استعداد تحصیلی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
2700000
280
   
Test cable channels Graduate Department of Health