مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
سرفصل آزمون هاي دکترای تخصصی ویروس شناسی پزشکی 
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
   

سرفصل آزمون هاي دکترای تخصصی ویروس شناسی پزشکی  سال  98-97

ویروس شناسی:   خصوصیات عمومی ویروس ها- پاپیلوماویروس ها و پولیوماویروس ها

زیست شناسی سلولی و مولکولی:سلول-شبکه آندوپلاسمی-دستگاه گلژی - اندامک های سلولی

 

آزمون اول
97/08/25   

ویروس شناسی:  آدنوویروس ها- هرپس ویروس های انسانی- پاکس ویروس های انسانی-پاروویروس ها

زیست شناسی سلولی و مولکولی:اسکلت سلولی- ریبوزوم ها- هسته-چرخه سلولی-ژنها و کروموزوم های یوکاریوتی- سازمان یابی ژن ها در کروموزوم-انواعRNA

 

آزمون دوم
97/09/30

ویروس شناسی:ویروسهای مولد هپاتیت-پیکوروناویروس ها-رئوویروس ها، روتاویروسها و کالیسی ویروس ها- بیماری های ویروسی انتقال یابنده به وسیله بندپایان و جوندگان

زیست شناسی سلولی و مولکولی: همانندسازی  DNA-جهش ، ترميم و نوترکیبی-رونویسی-پایان رونویسی-تغییرات پس از رونویسی

 

آزمون سوم
97/10/28

ویروس شناسی:رتومیکسو ویروس ها-پارامیکسوویروس ها-کوروناویروس ها- هاری و بیماری های ناشی از پریون- رترو ویروس ها

زیست شناسی سلولی و مولکولی: پروتئین سازی-پایان ترجمه- تنظیم بیان ژن-تكنيك هاي مولكولي و مهندسي ژنتيك

استعداد تحصیلی

 

آزمون چهارم
97/11/12  


 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

97/08/25

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

97/09/30

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

97/10/28

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

97/11/12

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5

97/11/26

آزمون جامع اول (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

6

97/12/10

آزمون جامع دوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

7 97/12/24 آزمون جامع سوم (كل مباحث درسي)  

8

98/01/23

آزمون جامع چهارم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health