مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 8کارشناسی ارشد اپيدميولوژي94-95

 

کارنامه رتبه8کارشناسی ارشد اپيدميولوژي95-94   
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
8 296 اپيدميولوژي بهداشت عمومي
درصد درس دوم درصد درس اول
72.9422 اصطلاحات  پزشكي 79.6789 مباني  اپيدميولوژي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
64.5289 بهداشت  عمومي 81.3656 اپيدميولوژي  بيماريها
درصد درس ششم درصد درس پنجم
21.8867 زبان  عمومي 78.5578 مقدمات  امار زيستي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه ،  آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است