مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت 95-94 موسسه معین
 
 
 
 

کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت 95-94 موسسه معین

  کارنامه رتبه16کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت 95-94 کارنامه رتبه32کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت 95-94
  کارنامه رتبه2کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت 95-94
 

کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت 96-95 موسسه معین

  کارنامه رتبه20کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت 96-95 کارنامه رتبه18کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت 96-95
  کارنامه رتبه28کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت 96-95 کارنامه رتبه25کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت 96-95
  کارنامه رتبه32کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت 96-95 کارنامه رتبه30کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت 96-95
  کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت 97-96 موسسه معین
  کارنامه رتبه16کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت 97-96 کارنامه رتبه4کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت 97-96
  کارنامه رتبه46کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت 97-96 کارنامه رتبه26کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت 97-96
  کارنامه رتبه68کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت 97-96 کارنامه رتبه58کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت 97-96