انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی 95-94 موسسه معین
 
 
 
 

کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی 95-94 موسسه معین

 
 
 
 

کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی 96-95 موسسه معین

 
 
  کارنامه رتبه28کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی 96-95 کارنامه رتبه25کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی 96-95
  کارنامه رتبه33کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی 96-95 کارنامه رتبه31کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی 96-95
  کارنامه رتبه65کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی 96-95 کارنامه رتبه56کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی 96-95