مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 27کارشناسی ارشد فيزيولوژي95-94

 

کارنامه رتبه 27کارشناسی ارشد فيزيولوژي95-94   
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
27 192 فيزيولوژي بيوتكنولوژي
درصد درس دوم درصد درس اول
35.35 بيوشيمي 16.8367 فيزيولوژي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
41.2383 زبان  عمومي 77.4367 زيستشناسي  جانوري
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0   0  
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است