مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 45کارشناسی ارشد فيزيولوژي95-94

 

کارنامه رتبه 45کارشناسی ارشد فيزيولوژي95-94   
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
45 166 فيزيولوژي پرستاري _ 
درصد درس دوم درصد درس اول
6.7367 بيوشيمي 24.1289 فيزيولوژي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
39.5617 زبان  عمومي 60.6 زيستشناسي  جانوري
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0   0  
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است