مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون 95-94 موسسه معین
 
 
 
 

کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون 95-94 موسسه معین

  کارنامه رتبه19کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون 95-94
 

کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون 96-95 موسسه معین

  کارنامه رتبه26کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون 96-95 کارنامه رتبه24کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون 96-95
    کارنامه رتبه32کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون 96-95
  کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون 97-96 موسسه معین
  کارنامه رتبه19کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون 97-96 کارنامه رتبه12کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون 97-96