مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی 95-94 موسسه معین
 
 
 
 

کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی 95-94 موسسه معین

  کارنامه رتبه32کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی 95-94 کارنامه رتبه46کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی 95-94
  کارنامه رتبه7کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی 95-94 کارنامه رتبه18کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی 95-94
 

کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی 96-95 موسسه معین

  کارنامه رتبه14کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی 96-95 کارنامه رتبه4کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی 96-95
  کارنامه رتبه29کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی 96-95 کارنامه رتبه18کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی 96-95
  کارنامه رتبه38کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی 96-95 کارنامه رتبه32کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی 96-95
    کارنامه رتبه42کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی 96-95
  کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی 97-96 موسسه معین
  کارنامه رتبه30کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی 97-96 کارنامه رتبه16کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی 97-96
  کارنامه رتبه37کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی 97-96 کارنامه رتبه34کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی 97-96
  کارنامه رتبه48کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی 97-96 کارنامه رتبه43کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی 97-96
  کارنامه رتبه 60کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی 97-96 کارنامه رتبه 53کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی 97-96