دوره های حضوری کاردانی به کارشناسی آمار
 
   
 
شرایط دوره حضوری
 
   
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
400000
60
دکتر اصغری
روش های آماری
300000
40
دکتر نوریان
آمار و احتمالات ریاضی
240000
40
آقاي شهیدزاده
ریاضیات
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
اقساط پیش پرداخت با 10 درصد تخفیف کل شهریه تعداد ساعت
سه فقره چک به مبلغ 200000 تومان
246000
846000
940000
140