دوره های حضوری کاردانی به کارشناسی بهداشت محیط
 
   
 
شرایط دوره حضوری
 
 
شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
750000
30
دکتر مشایخ صالحی
   آب وفاضلاب
600000
20
دکتر مشایخ صالحی

 آلودگي هواوكنترل آن

600000
20
دکتر مشایخ صالحی
مواد زائد جامد
600000
20
دکتر مشایخ صالحی
        كليات بهداشت محيط
500000
40
استاد شهیدزاده
فیزیک عمومی
700000
50
دکترنورآبادی
فیزیولوژی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
شهریه کل با 10% تخفیف
تعداد ساعت
3375000
180
 
Test cable channels Graduate Department of Health