.: بسته های آموزشی کاردانی به کارشناسی بهداشت محیط :.
     
 
   
 
مشخصات بسته آموزشی
 
 
شهریه به تومان
نام درس
800000
آب و فاضلاب
 
آلودگی هوا و کنترل آن
 
مواد زائد جامد
 
کلیات بهداشت محیط
 
فیزیولوژی
 
فیزیک عمومی
 
   
     
Test cable channels Graduate Department of Health