انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: بسته های آموزشی کاردانی به کارشناسی حشره شناسی :.
 
   
 
مشخصات بسته آموزشی
 
 
شهریه به تومان
نام درس
کلیات بیماریهای منتقله  
 
موفولوژی وفیزیولوژی حشرات
 
شيمي عمومي
 
450000
بهداشت محیط
 
میکروب شناسی وانگل شناسی
 
فیزیولوژی
 
فیزیک عمومی
 
   
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health