.: منابع آزمون کارشناسی ارشد آمار حیاتی :.
 

 

قیمت بسته به تومان
نام درس
500000
روشهاي آماري 
ریاضیات عمومی    
آمار واحتمالات رياضي         
 
زبان عمومی
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health