مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع آزمون کارشناسی ارشد آمار حیاتی :.
 

 

قیمت بسته به تومان
نام درس
500000
روشهاي آماري 
ریاضیات عمومی    
آمار واحتمالات رياضي         
 
زبان عمومی
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health