رشته کارشناسی ارشدآموزش بهداشت
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
2500000
30
دکتر صفاری
بهداشت عمومي
3000000
30
دکتر صفاری
جامعه شناسی
3000000
30
خانم امینی
روانشناسي عمومي
3000000
30
دکتر صفاری
تکنولوژی آموزشی و آموزش بهداشت
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
10350000
120
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
4500000
50
استاد رضازاده

زبان انگلیسی (همراه با کتاب)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health