رشته کارشناسی ارشدآموزش بهداشت
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
1100000
30
دکتر صفاری
بهداشت عمومي
1100000
30
دکتر صفاری
جامعه شناسی
800000
30
استاد امینی
روانشناسي عمومي
1200000
30
دکتر صفاری
تکنولوژی آموزشی و آموزش بهداشت
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3780000
120
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health