رشته کارشناسی ارشدآموزش پزشکی
 
شهریه نهایی به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
2500000 50 خانم دکتر نصرتی
مبانی آموزش پزشکی
2500000 50 دکتر زابلی
مدیریت آموزشی
2500000 50 دکترمهري
آمار
1600000 20 دکتر زابلی روش تحقیق
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
8190000
170
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
4500000
50
استاد رضازاده

زبان انگلیسی (همراه با کتاب)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health