رشته کارشناسی ارشدآموزش پزشکی
 
شهریه نهایی به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
1200000 50 خانم دکتر نصرتی
مبانی آموزش پزشکی
900000 50 دکتر زابلی
مدیریت آموزشی
800000 40 دکتر نوریان
آمار
500000 15 دکتر زابلی روش تحقیق
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3060000
155
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health