رشته کارشناسی ارشدآموزش پزشکی
 
شهریه نهایی به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
1900000 50 خانم دکتر نصرتی
مبانی آموزش پزشکی
1500000 50 دکتر زابلی
مدیریت آموزشی
1800000 40 گروه اساتید
آمار
1300000 25 دکتر زابلی روش تحقیق
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
5850000
165
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
3000000
60
استاد رضازاده

زبان انگلیسی (همراه با کتاب)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health