انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشدآموزش پزشکی
 
شهریه نهایی به تومان تخفیف
شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
1000000 20% 1250000 50 خانم دکتر نصرتی
مبانی آموزش پزشکی
550000 20% 690000 50 دکتر زابلی
مدیریت آموزشی
800000 20% 1060000 45 دکتر نوریان
آمار
400000 20% 500000 15 دکتر نوریان روش تحقیق
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
2475000
160
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health