رشته کارشناسی ارشدآموزش پزشکی
 
شهریه نهایی به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
1600000 50 خانم دکتر نصرتی
مبانی آموزش پزشکی
1200000 50 دکتر زابلی
مدیریت آموزشی
1300000 40 دکتر نوریان
آمار
600000 15 دکتر زابلی روش تحقیق
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
4230000
155
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
1560000
60
استاد رضازاده

زبان انگلیسی

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health