رشته کارشناسی ارشدآناتومی
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
3800000
50
دکتر قربانی
آناتومی سروگردن،تنه واندام واعصاب
2500000
35
دکتر قربانی
بافت شناسی
2800000
35
دکتر قربانی
جنین شناسی
4400000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
بيولوژي سلولي ومولکولي
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
12150000
240
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
4500000
50
استاد رضازاده

زبان انگلیسی (همراه با کتاب)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health