رشته کارشناسی ارشدآناتومی
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
1200000
80
خانم دکتر مرادی
آناتومی سروگردن،تنه واندام واعصاب
800000
35
خانم دکتر مرادی
بافت شناسی
850000
45
دکتر شیرازی
جنین شناسی
690000

60 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
بیولوژی سلولی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3186000
240
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health