رشته کارشناسی ارشد انگل شناسی
 
شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
1500000

20+100 ساعت نکته و تست

دکتر اسماعیلی میکروب شناسی
1750000

80

دکتر یزدان دوست
ایمنی شناسی
2050000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
زیست شناسی سلولی و مولکولی
900000
30
دكتر اسماعیلی
قارچ شناسی
900000

30

دكتر اسماعیلی
ویروس شناسی
900000
30
دكتر اسماعیلی
انگل شناسی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
کل شهریه با 10% تخفیف تعداد ساعت
7215000
410
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
1560000
60
استاد رضازاده

زبان انگلیسی

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health