رشته کارشناسی ارشدارزیابی فناوری سلامت
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1300000 30 دکتر زابلی سیاستگذاری سلامت و تصمیم گیری در حوزه سلامت
1800000
40
دکتر رحیمی
مبانی اپیدمیولوژی
1800000
30
دکتر زابلی
کلیات اقتصاد سلامت و ارزیابی فناوری سلامت
1800000
40
گروه اساتید
آمار
1300000
30
دکتر زابلی
نظام سلامت و برنامه های جاری آن
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
7200000 170
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
3000000
60
استاد رضازاده

زبان انگلیسی (همراه با کتاب)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health