رشته کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
 
بهداشت حرفه ای
 

زمان پاسخ گویی:160 دقیقه تعدادکل سولات:367 تعدادشرکت کننده درآزمون سال پیش:396 نام رشته:بهداشت حرفه ای
نام منابع استفاده شده درآزمون
تعدادسئوالات
نام طراحان سئوال
عناوین دروس
asfahi,bell,cember,stacy,brauer,گلپایگانی وبهرامی وکاکوئی
50
استاد شریفی
بهداشت حرفه اي
مولتبمر
20
استاد احمدی
شیمی
هالیدی
20
استاد منتظرابدی
فیزیک
توماس
20
استاد شهید زاده
ریاضی

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای  سال 99-98 

بهداشت حرفه اي: عوامل فيزيكي محيط كار(صدا و ارتعاش – روشنایی –  شرایط جوی محیط کار – پرتوها)
شیمی عمومی: ساختار اتم – خواص تناوبي عنصرها و تركيب هاي يوني و تركيب هاي كووالانسي و تركيب هاي آن-آلکانها- الکن ها
فيزيك: الکترومغناطیس
رياضي : بسط دو جمله ای تابع حد و پیوستگی و مجانب- اعداد مختلط- دنباله و سری
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون اول
98/9/29   

بهداشت حرفه اي: عوامل شيميايي محيط كار- تهویه
شیمی عمومی: واكنش هاي شيميايي و استوكيومتري – ترموديناميك شيميايي و محلول ها-آلکین ها-آلکادی آنها-ترکیبات آروماتیک
فيزيك: ترمودینامیک

رياضي : مشتق - کاربرد مشتق - مختصات قطبی
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون دوم
98/10/27

 

بهداشت حرفه اي: ارگونومي – ايمني كار
شیمی عمومی: سنتيك شيميايي – تعادل شيميايي- اترها و اپوکسیدها – آلکل ها – آلدئید ها و کتون ها – آمین ها
فيزيك: صوت

رياضي : جبر برداری هندسه تحلیلی ماتریس و دستگاه خطی توابع چند متغیره- رویه ها و حساب توابع برداری - حد و پیوستگی توابع چند متغیره
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون سوم
98/11/25

بهداشت حرفه اي:  سم شناسي
شیمی عمومی: اسيدهاي باز – الكتروشيمي –اصول تجزيه مواد و شيمي هسته اي-فنل – کربوکسیلیک اسیدها – α و β غیر اشباع – هتروسیکل های آروماتیک
فیزیک: نور

ریاضی: - انتگرال- کاربردهای انتگرال
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون چهارم
98/12/23  


 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

98/09/29

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

98/10/27

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

98/11/25

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

98/12/23

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5
99/01/22

آزمون جامع اول

 

 

 

 

6
99/02/19
آزمون جامع دوم

 

 

 

 

7
99/03/23
آزمون جامع سوم

 

 

 

 

8
99/04/13
آزمون جامع چهارم