انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
 
بهداشت حرفه ای
 

زمان پاسخ گویی:160 دقیقه تعدادکل سولات:367 تعدادشرکت کننده درآزمون سال پیش:396 نام رشته:بهداشت حرفه ای
نام منابع استفاده شده درآزمون
تعدادسئوالات
نام طراحان سئوال
عناوین دروس
asfahi,bell,cember,stacy,brauer,گلپایگانی وبهرامی وکاکوئی
50
استاد شریفی
بهداشت حرفه اي
مولتبمر
20
استاد احمدی
شیمی
هالیدی
20
استاد منتظرابدی
فیزیک
توماس
20
استاد شهید زاده
ریاضی

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای  سال 96-95 

بهداشت حرفه اي: عوامل فيزيكي محيط كار(صدا و ارتعاش – روشنایی –  شرایط جوی محیط کار – پرتوها)
شيمي: شيمي عمومي: ساختار اتم – خواص تناوبي عنصرها و تركيب هاي يوني و تركيب هاي كووالانسي و تركيب هاي آن-شیمی الی: آلکانها- الکن ها
فيزيك: الکترومغناطیس
رياضي : بسط دو جمله ای تابع حد و پیوستگی و مجانب- اعداد مختلط- دنباله و سری
زبان عمومی

 

آزمون اول
95/8/28   

بهداشت حرفه اي: عوامل شيميايي محيط كار- تهویه
شيمي: شيمي عمومي: واكنش هاي شيميايي و استوكيومتري – ترموديناميك شيميايي و محلول ها-شيمي آلي : -آلکین ها-آلکادی آنها-ترکیبات آروماتیک
فيزيك: ترمودینامیک

رياضي : مشتق - کاربرد مشتق - مختصات قطبی
زبان عمومی

 

آزمون دوم
95/9/19

 

بهداشت حرفه اي: ارگونومي – ايمني كار
شيمي: سنتيك شيميايي – تعادل شيميايي –شيمي آلي : اترها و اپوکسیدها – آلکل ها – آلدئید ها و کتون ها – آمین ها
فيزيك: صوت

رياضي : جبر برداری هندسه تحلیلی ماتریس و دستگاه خطی توابع چند متغیره- رویه ها و حساب توابع برداری - حد و پیوستگی توابع چند متغیره
زبان عمومی

 

آزمون سوم
95/10/17

بهداشت حرفه اي:  سم شناسي
شيمي:: اسيدهاي باز – الكتروشيمي –اصول تجزيه مواد و شيمي هسته اي-شيمي آلي : فنل – کربوکسیلیک اسیدها – α و β غیر اشباع – هتروسیکل های آروماتیک
فیزیک: نور

ریاضی: - انتگرال- کاربردهای انتگرال
زبان عمومی

 

آزمون چهارم
95/11/15  


 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

95/08/28

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

95/09/19

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

95/10/17

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

95/11/15

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5
96/01/18

آزمون جامع اول

 

 

 

 

6
96/02/08
آزمون جامع دوم

 

 

 

 

7
96/02/29
آزمون جامع سوم

 

 

 

 

8
96/03/19
آزمون جامع چهارم

 

 

 

 

 

 

   
Test cable channels Graduate Department of Health