مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
منابع آزمون کارشناسی ارشد اکولوژی انسانی
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
مباني اکولوژی انسانی
 
جمعیت وتنظیم خانواده
 
800000
آمار
 
بهداشت عمومي
 
زبان عمومی
 
   
 
Test cable channels Graduate Department of Health