رشته کارشناسی ارشداقتصاد بهداشت

 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1500000
50
دکتر زابلي
سازمان ومدیریت خدمات بهداشتی درمانی
1500000
40
دکتر مشهدی
اقتصادخردوکلان
1300000
30
دکتر زابلی
مبانی اقتصاد بهداشت
1300000
40
دکتر نوریان
آمار
1100000
45
استاد شهیدزاده
ریاضی
950000 35 دکتر زابلی مدیریت مالی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
6885000 240
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
1560000
60
استاد رضازاده

زبان انگلیسی

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health