رشته کارشناسی ارشداقتصاد بهداشت

 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1800000
50
دکتر زابلي
سازمان ومدیریت خدمات بهداشتی درمانی
1700000
40
دکتر مشهدی
اقتصادخردوکلان
1600000
30
دکتر زابلی
مبانی اقتصاد بهداشت
1800000
40
گروه اساتید
آمار
1500000
45
استاد شهیدزاده
ریاضی
1300000 35 دکتر زابلی مدیریت مالی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
8730000 240
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
3000000
60
استاد رضازاده

زبان انگلیسی (همراه با کتاب)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health