رشته کارشناسی ارشداقتصاد بهداشت

 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1000000
50
دکتر زابلي
مبانی سازمان ومدیریت بهداشت ودرمان
1200000
40
دکتر مشهدی
اقتصادخردوکلان
800000
30
دکتر حسینی شکوه
مبانی اقتصاد بهداشت
800000
40
دکتر نوریان
آمار
750000
45
استاد شهیدزاده
ریاضی
800000 35 دکتر حسینی شکوه مدیریت مالی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
4815000
235
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health