رشته کارشناسی ارشداقتصاد بهداشت

 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
2600000
40
دکتر زابلي
سازمان ومدیریت خدمات بهداشتی درمانی
2000000
20
دکتر مشهدی
اقتصادخردوکلان
2200000
25
دکتر زابلی
مبانی اقتصاد بهداشت
2500000
50
دکترمهری
آمار
2600000
40
استاد شهیدزاده
ریاضی
2200000 25 دکتر زابلی مدیریت مالی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
12690000 200
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
4500000
50
استاد رضازاده

زبان انگلیسی (همراه با کتاب)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health