رشته کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1500000
40
دکتر رحیمی
مباني اپيدميولوژي
1500000
40
دکتر رحیمی
اپيدميولوژي بيماريها
600000
10
دکتر رحیمی
فرهنگ
1300000
40
دکتر نوریان
آمار
950000
30
دکتر رحیمی
بهداشت عمومي
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
5265000
160
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
1560000
60
استاد رضازاده

زبان انگلیسی

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health