رشته کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1900000
40
دکتر رحیمی
مباني اپيدميولوژي
1900000
40
دکتر رحیمی
اپيدميولوژي بيماريها
900000
10
دکتر رحیمی
فرهنگ
1800000
40
گروه اساتید
آمار
1300000
30
دکتر رحیمی
بهداشت عمومي
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
7020000
160
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
3000000
60
استاد رضازاده

زبان انگلیسی (همراه با کتاب)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health