رشته کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1200000
40
دکتر رحیمی
مباني اپيدميولوژي
1200000
40
دکتر رحیمی
اپيدميولوژي بيماريها
400000
10
دکتر رحیمی
فرهنگ
800000
40
دکتر نوریان
آمار
800000
30
دکتر رحیمی
بهداشت عمومي
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3960000
160
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health