رشته کارشناسی ارشدارگونومی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
2600000
40
استاد شهیدزاده
فیزیک و مکانیک
3000000
30
خانم امینی
روانشناسی عمومی
4500000

100

دکتر نورآبادی

فیزیولوژی )برگزاری به صورت تلگرامی)

2600000
40
استاد شهیدزاده
رياضي
2600000
40
دکتر زابلی
مدیریت
2500000
30
دکتر قربانی
تشریح
1800000
20
دکتر دهقانی
ارگونومی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
17640000
300
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
4500000
50
استاد رضازاده

زبان انگلیسی (همراه با کتاب)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health