رشته کارشناسی ارشدارگونومی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
1500000
45
استاد شهیدزاده
فیزیک و مکانیک
1500000
30
خانم امینی
روانشناسی عمومی
2500000

100

دکتر نورآبادی

فیزیولوژی )برگزاری به صورت تلگرامی)

1500000
45
استاد شهیدزاده
رياضي
1700000
50
دکتر زابلی
مدیریت
1400000
30
دکتر قربانی
تشریح
1200000
20
دکتر دهقانی
ارگونومی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
10170000
320
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
3000000
60
استاد رضازاده

زبان انگلیسی (همراه با کتاب)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health