.: بسته های آموزشی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت :.
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
850000
سیستم های اطلاعات بهداشتی و مدیریت آنها
 
بیماری شناسی
 
فناوری اطلاعات سلامت
 
زبان عمومی
 
   
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health