.: منابع آزمون کارشناسی ارشد - فیزیوتراپی :.
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
فيزيوتراپي دربيماريها
 
ارزشيابي واندازه گيري
 
950000
اصول حرکت درماني
 
ارتزپروتز
 
بیومکانیک
 
الکتروتراپی
 
 
زبان عمومی
 
   
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health