مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.منابع آزمون کارشناسی ارشد - حشره شناسی"> :.
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
800000
بیولوژی عمومی
 
حشره شناسی
 
شیمی عمومی
 
 
زبان عمومی
 
   
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health