مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم مددکاری اجتماعی :.
 
   
درباره رشته مددکاری اجتماعی
منابع آزمون کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی
مشخصات بسته آموزشی
 
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
500000
 
اصول توانبخشي
 
 
 
 
   
   
 
   
مشخصات بسته آموزشی
قیمت بسته به تومان
نام درس
400000
 
اصول توانبخشي
 
 
 
 
 
 
   
 
Test cable channels Graduate Department of Health