.: منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم مددکاری اجتماعی :.
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
800000
روش تحقیق
 
اصول توانبخشي
 
مددكاري اجتماعي
 
جامعه شناسي
 
روانشناسي عمومي
 
 
زبان عمومی
 
   
 
   
مشخصات بسته آموزشی
قیمت بسته به تومان
نام درس
750000
 
اصول توانبخشي
 
 
 
 
 
 
   
 
Test cable channels Graduate Department of Health