.: منابع آزمون کارشناسی ارشد - مامایی :.
 
قیمت بسته به تومان
نام درس ودانلود نمونه جزوات
850000
بارداری و زایمان
 
بیماری های زنان
 
 
نوزادان
 
بهداشت مادر و کودک و تنظیم خانواده
 
داخلی و جراحی
 
جنین شناسی
 
 
زبان عمومی
 
   
Test cable channels Graduate Department of Health
 
Test cable channels Graduate Department of Health