.: بسته های آموزشی کارشناسی ارشد میکروب شناسی غذایی :.
 
   
مشخصات بسته آموزشی
 
   
قیمت بسته به تومان
نام درس
850000
ویروس شناسی
 
باکتری شناسی
 
تغذیه عمومی
 
بیوشیمی
 
انگل شناسی
 
قارچ شناسی  
زبان عمومی
 
   
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health