مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: بسته های آموزشی کارشناسی ارشد میکروب شناسی غذایی :.
 
   
مشخصات بسته آموزشی
 
   
قیمت بسته به تومان
نام درس
850000
ویروس شناسی
 
باکتری شناسی
 
تغذیه عمومی
 
بیوشیمی
 
انگل شناسی
 
قارچ شناسی  
زبان عمومی
 
   
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health