.:بسته های آموزشی کارشناسی ارشد میکروب شناسی :.
 
قیمت بسته به تومان
نام درس ودانلود نمونه جزوات
850000
ویروس شناسی
 
باکتری شناسی
 
ایمنی شناسی
 
زیست سلولی و مولکولی
 
انگل شناسی
 
 
 
زبان عمومی
 
   

شهریه جزوات مربوط به بسته آموزشی این رشته به صورت مجزا از سایر رشته های مجموعه اعلام گردیده است، درصورت تمایل به تهیه بسته جامع که کل گرایشهای این مجموعه را پوشش دهد 20% به مبلغ فوق اضافه می گردد.

 

 
 
Test cable channels Graduate Department of Health