رشته کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
2600000
40
دکتر زابلی
اصول ومبانی سازمان مديريت
2600000
40
دکتر زابلي

سازمان ومديريت بهداشت و درمان

2000000 20 دکتر رحیمی بهداشت عمومی
2200000
25

دکتر زابلي

مدیریت مالی
2200000
25
دکتر زابلي
اقتصاد بهداشت
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
10440000
150
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
4500000
50
استاد رضازاده

زبان انگلیسی (همراه با کتاب)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health