رشته کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
1000000
50
دکتر زابلی
اصول ومبانی سازمان مديريت
1000000
40
دکتر زابلي

سازمان ومديريت بهداشت و درمان

800000 30 دکتر رحیمی بهداشت عمومی
800000
35

دکتر حسینی شکوه

مدیریت مالی
800000
30
دکتر حسینی شکوه
اقتصاد بهداشت
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3960000
185
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health