رشته کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
1900000
50
دکتر زابلی
اصول ومبانی سازمان مديريت
1800000
40
دکتر زابلي

سازمان ومديريت بهداشت و درمان

1200000 30 دکتر رحیمی بهداشت عمومی
1200000
35

دکتر زابلي

مدیریت مالی
1600000
30
دکتر زابلي
اقتصاد بهداشت
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
6930000
185
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
3000000
60
استاد رضازاده

زبان انگلیسی (همراه با کتاب)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health