منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشت
 
قیمت بسته به تومان
نام درس ودانلود نمونه جزوات
اصول ومبانی سازمان مديريت
 

900000

سازمان ومديريت بهداشت ودرمان

 

بهداشت عمومی

  مدیریت مالی
اقتصاد بهداشت
 
زبان عمومی
 
 

Test cable channels Graduate Department of Health