مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
منابع آزمون کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی
 
قیمت بسته به تومان
نام درس ودانلود نمونه جزوات
داخلی جراحی
 
 
بهداشت جامعه
 
850000 بهداشت مادران و نوزادان  
  کودکان  
بهداشت روان
 
زبان عمومی
 
   
 
Test cable channels Graduate Department of Health