رشته کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
3000000
75
آقایان کامرانی-شریعت
داخلی جراحی
3250000

100 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی
1500000
20
استاد شهیدزاده
فیزیک عمومی
1200000
30
دکترمتقی نژاد
فارماکولوژی
2500000

100

دکترنورآبادی

فیزیولوژی )برگزاری به صورت تلگرامی)

 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
10330000
345
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
3000000
60
استاد رضازاده

زبان انگلیسی (همراه با کتاب)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health