رشته کارشناسی ارشدفیزیک پزشکی
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
950000
70
استاد شهید زاده
فيزيك عمومی
800000
50
دکتر رستمی
(هسته ای و اتمی) فیزیک
950000
100
دكتر نورآبادی
فیزیولوژِی
900000
60
استاد شهید زاده
ریاضیات عمومی
600000
30
خانم دکتر مرادی
تشريح
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
3780000
300
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health