رشته کارشناسی ارشدفیزیک پزشکی
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
2600000
40
استاد شهید زاده
فيزيك عمومی
2600000
50
خانم دکتر زنگنه
(هسته ای و اتمی) فیزیک
4500000

100

دكتر نورآبادی

فیزیولوژی )برگزاری به صورت تلگرامی)

2600000
40
استاد شهید زاده
ریاضیات عمومی
2500000
30
دکتر قربانی
تشريح
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
13320000
260
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
4500000
50
استاد رضازاده

زبان انگلیسی (همراه با کتاب)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health