رشته کارشناسی ارشدفیزیک پزشکی
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
1500000
70
استاد شهید زاده
فيزيك عمومی
1900000
50
خانم دکتر زنگنه
(هسته ای و اتمی) فیزیک
2500000

100

دكتر نورآبادی

فیزیولوژی )برگزاری به صورت تلگرامی)

1500000
60
استاد شهید زاده
ریاضیات عمومی
1400000
30
دکتر قربانی
تشريح
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
7920000
310
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
3000000
60
استاد رضازاده

زبان انگلیسی (همراه با کتاب)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health