رشته کارشناسی ارشدرادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
1200000
40
دکتر رستمی
 
راديوبيولوژي و فيزيك پرتوها
690000

60 + 20 ساعت نکته و تست

دکتر جعفر نژاد
بيولوژي سلولي
950000
100
دکتر نورآبادی
فيزيولوژي
900000
60
استاد شهیدزاده
رياضي
800000
50
دکتر رستمی
فیزیک هسته ای و اتمی
600000 30 خانم دکتر مرادی آناتومی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
4626000
360
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

Test cable channels Graduate Department of Health