مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
منابع آزمون کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
850000
رياضي
 
فيزيولوژي
 
فيزيك پرتوها
 
 
راديوبيولوژي
 
فيزيك عمومی
 
آناتومی  
بيولوژي سلولي
 
 
زبان عمومی
 
   
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health