منابع آزمون کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
850000
رياضي
 
فيزيولوژي
 
فيزيك پرتوها
 
 
راديوبيولوژي
 
فیزیک هسته ای و اتمی
 
آناتومی  
بيولوژي سلولي
 
 
زبان عمومی
 
   
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health