رشته کارشناسی ارشدروانشناسی بالینی
   

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
1500000 20 خانم امینی روانشناسی عمومی و رشد
1500000 20 خانم امینی کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک
1600000 40 خانم امینی روانشناسی بالینی (شامل بالینی، نابهنجاری، آسیب شناسی و ارزیابی روانشناختی)
1500000 20 خانم امینی نظریه های شخصیت و نظریه های روان درمانی
1300000 40 دکتر نوریان آمار
600000 20 دکتر زابلی روش تحقیق
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
7200000
160
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
1560000
60
استاد رضازاده

زبان انگلیسی

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health