مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد رفاه اجتماعی
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
 
رفاه اجتماعی
 

زمان پاسخ گویی:160 دقیقه تعدادکل سولات:160 تعدادشرکت کننده درآزمون سال پیش:41 نام رشته:رفاه اجتماعی
نام منابع استفاده شده درآزمون
تعدادسئوالات
نام طراحان سئوال
عناوین دروس
پاریزی و رابینز
50
استاد صادقی فرد
تئوريهاي مديريت
محمد و تابان
20
استاد مشهدی
اقتصادخرد
شکرکن و مقدس و دادگران وایروانی
20
استاد توکلی

روانشناسي اجتماعي

کاظم محمد
30
استاد نوریان
 
آمار وروش تحقیق
توسلی
30
استاد پاشایی
نظريه هاي جامعه شناسي
طالب
20
استاد یاراحمدی
تامين و رفاه اجتماعي
محمد و تابان
20
استاد مشهدی
اقتصاد کلان

 

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد رفاه اجتماعی سال 98-97 

كليات مديريت : مديريت و سوابق تاريخي – مكاتب و نظريه هاي مديريت – برنامه ريزي – هدفگذاري – تصميم گيري – سازماندهي – هماهنگي – ارتباطات تا سر انگيزش
نظريه هاي جامعه شناسي
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون اول
97/9/30   

تامين ورفاه اجتماعي
كليات مديريت : (انگيزش – رهبري – كنترل – مديريت تغيير – نظام هاي اطلاعات مديريت – پژوهش عمليات) 
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون دوم
97/10/28

 

اقتصاد خرد
 آمار: مفهوم آمار – توزیع و بیان آن – توصیف عددی نتیجه مشاهدات – احتمالات – توزیع نرمال-
روش تحقيق: کلیات روش تحقیق – نمونه و روش های نمونه گیری
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون سوم
97/11/26

روانشناسي اجتماعي
آمار: برآورد – آزمون فرضیه – آنالیز واریانس – بستگی بین صفات
روش تحقیق: جمع آوری داده ها – روش های جمع آوری اطلاعات– اعتبار و روایی اندازه ها
اقتصاد كلان
 زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون چهارم
97/12/24  


 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

97/09/30

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

97/10/28

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

97/11/26

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

97/12/24

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5
98/01/23

آزمون جامع اول

 

 

 

 

6
98/02/13
آزمون جامع دوم

 

 

 

 

7
98/03/03
آزمون جامع سوم

 

 

 

 

8
98/03/24
آزمون جامع چهارم

 

 

 

 

 

 

   
Test cable channels Graduate Department of Health