انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد تصویربرداری پزشکی
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
  تصویربرداری پزشکی  

 

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد تصویربرداری پزشکی  سال 97-96 

فیزیک هسته ای و اتمی: موج و ذره، تابش چرنکوف، ساختار اتم و مدارات اتمی، خواص ذره گونه امواج الکترومغناطیس(  برخورد فوتوالکتریک، کمپتون و تولید جفت)، تابش ترمزی و اختصاصی

فیزیک: مکانیک
رياضي: بسط دو جمله ای
تابع حد و پیوستگی و مجانب- اعداد مختلط- دنباله و سری

فیزیولوژی:فیزیولوژی سلول- گردش خون
آناتومی:سیستم لنفاوی ، سیستم گردش خون
زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون اول
96/9/17   

فیزیک هسته ای و اتمی: خواص موج گونه امواج الکترومغناطیس(تذاخل، پراش)، تابش جسم سیاه، رفتار موج گونه ذرات( الکترون و تداخل دو شکاف، پراش الکترون، طول موج دوبروی، عدم قطعیت)، معادله شرودینگر، مدل­های اتمی 

فیزیک: شاره-موج-گرما
رياضي: مشتق- کاربرد مشتق- انتگرال- کاربردهای انتگرال- مختصات قطبی
 فیزیولوژی:گوارش -دستگاه تنفس
آناتومی:سیستم گوارشی، سیستم تنفسی

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون دوم
96/10/15

 

فیزیک هسته ای و اتمی:خواص و ویژگی­های هسته، شیفت ایزوتروپی پرتوی ایکس، هسته­های آینه ای، محاسبات شعاع هسته، پراکندگی رادرفورد ، نیمه عمر واپاشی الفا، انرژی بستگی هسته، نیرو های هسته ای، مدلهای هسته ای و کلیه بحث های مربوط به آنها

فیزیولوژی:کلیه ها و مایعات بدن، -غدد درون ریز و تولید مثل
آناتومی:سیستم ادراری-سیستم تناسلی، حس های ویژه، غدد درون ریز
فیزیک: الکترومغناطیس
رياضي: جبر برداری– هندسه تحلیلی – ماتریس و دستگاه خطی – توابع چند متغیره- رویه ها و حساب توابع برداری- حد و پیوستگی توابع چند متغیره
فیزیک پرتوشناسی تشخیصی

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون سوم
96/11/13

فیزیک هسته ای و اتمی: واپاشی های رادیواکتیو، واپاشی های آلفازا، واپاشیهای بتازا، واپاشیهای گامازا

فیزیولوژی:دستگاه عصبی
آناتومی:سیستم عصبی - جمجمه

فیزیک: اپتیک – فیزیک نوین
رياضي:  مشتق و کاربرد مشتق توابع چند متغیره-انتگرال دوگانه- انتگرال سه گانه- انتگرال خمیده خطی -ماتریس
تکنیک های تصویربرداری

زبان انگلیسی: آزمون جامع زبان انگلیسی

 

آزمون چهارم
96/12/18  

 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

96/09/17

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

96/10/15

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

96/11/13

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

96/12/18

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5
97/01/17

آزمون جامع اول

 

 

 

 

6
97/02/14
آزمون جامع دوم

 

 

 

 

7
97/03/11
آزمون جامع سوم

 

 

 

 

8
97/04/01
آزمون جامع چهارم

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health