انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته کارشناسی ارشد تصویربرداری پزشکی
راهنمای شرکت درآزمونهای کشوری
  تصویربرداری پزشکی  

 

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد تصویربرداری پزشکی  سال 97-96 

فیزیک عمومی :مكانيك
رياضي: بسط دو جمله ای
تابع حد و پیوستگی و مجانب- اعداد مختلط- دنباله و سری
 زبان عمومی

 

آزمون اول
96/8/26   

فیزیک عمومی : الكترومغناطیس
رياضي: مشتق- کاربرد مشتق- انتگرال- کاربردهای انتگرال- مختصات قطبی
 :فيزيك پزشکی

 • خواص هسته ها (مباحث : شامل ذرات هسته اي نيروي ذرات هسته اي شعاع هسته – جرم هسته – انرژي پيوندي  هسته – انرژي جداسازي نوكلوئن ها از هسته – هسته ها به عنوان يك كره )
 • هسته هاي ناپايدار (مباحث : واپاشي هسته اي قانون واپاشي آماري راديواكتيو نيمه عمر – عمر متوسط – اكتيويته – سري هاي واپاشي ادوار واريانس ها – واپاشي هاي گامازا- واپاشي بتازا – واپاشي آلفا زا - تبديل داخلي عمر سنجي راديواكتيو)- برخورد فوتون با ماده- تضعیف
 • امواج مادي (مباحث: امواج دوبري – تعبير آماري امواج دوبري )
زبان عمومی

 

آزمون دوم
96/10/08

 

فيزيك هسته اي :

 • اندر كنش تابشهاي هسته اي با ماده (برهم كنش ذرات باردار با ماده- بر هم كنش تابش گاما با ماده- اثر كامپتون-اثر فتوالكتريك – توليد زوج – بر هم كنش پوزيترون با ماده- آشكارسازي تابشهاي هسته اي )
 • واپاشي پرتوزا (پرتوزايي – واپاشي يك راديوايزوتوپ منفرد – توليد راديوايزوتوپ  توسط بمباران هسته اي – توليد راديوايزوتوپ توسط يك هسته مادر واپاشنده )
 • پهناي حالتهاي واپاشنده
 • انواع واپاشي ها:  واپاشي گامايي – واپاشي آلفايي – واپاشي بتايي
 • پرتو ايكس و بلور نگاري (كشف پرتوي ايكس – ماهيت و توليد پرتو ايكس – اشعه ايكس مشخصه – طيفهاي پرتوي ايكس عناصر و عدد اتمي – جذب پرتوهاي ايكس )اصل عدم قطعیت هایزنبرگ- تابش حجم سیاه- فیزیک اتمی/ مدارهای الکترونی )

فيزيولوژي
فيزيك عمومي: صوت و ترمودینامیک
رياضي: جبر برداری– هندسه تحلیلی – ماتریس و دستگاه خطی – توابع چند متغیره- رویه ها و حساب توابع برداری- حد و پیوستگی توابع چند متغیره
فیزیک پرتوشناسی تشخیصی

زبان عمومی

 

آزمون سوم
96/11/13

فيزيك هسته اي:
خواص هسته ها
(پراش پرتو ایکس- تضعیف پرتوها و ضریب تضعیف- برخوردها (فتوالکتریک،کامپتون)

 • واكنش هاي هسته اي
 • نيروي هسته اي و الگوهاي هسته اي
 • واپاشي پرتوزا
 • حركت مداري الكترون
 • اتمهاي چند الكتروني
 • امواج مادی (دوبروی )

فيزيك: نور
رياضي:  مشتق و کاربرد مشتق توابع چند متغیره-انتگرال دوگانه- انتگرال سه گانه- انتگرال خمیده خطی
تکنیک های تصویربرداری

تشريح

  زبان عمومی

 

آزمون چهارم
96/12/18  

 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

96/08/26

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

96/10/08

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

96/11/13

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

96/12/18

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5
97/01/17

آزمون جامع اول

 

 

 

 

6
97/02/14
آزمون جامع دوم

 

 

 

 

7
97/03/11
آزمون جامع سوم

 

 

 

 

8
97/04/01
آزمون جامع چهارم

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health