مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
منابع آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی
 
قیمت بسته به تومان
نام درس
850000

مبانی تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی

 

مدیریت آموزشی

 

روش تحقیق

 
آمار  
مبانی تکنولوژی آموزشی  
مبانی کامپیوتر  

زبان عمومی

 
   
 
Test cable channels Graduate Department of Health