مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: منابع آزمون کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی :.
 
قیمت بسته به تومان
نام درس

900000

بیوشیمی
 
ژنتیک
 
بیوفیزیک
 
 
میکروبیولوژِی
 
 
مجموعه ویروس شناسی – قارچ شناسی – ایمنی شناسی
 
 
مجموعه زیست شناسی (گیاهی جانوری-اکولوژی-تکامل)
 
 
زبان عمومی
 
   
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health