.: منابع آزمون کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی :.
 
قیمت بسته به تومان
نام درس

900000

بیوشیمی
 
ژنتیک
 
بیوفیزیک
 
زیست سلولی و مولکولی  
 
میکروبیولوژِی
 
 
مجموعه ویروس شناسی – قارچ شناسی – ایمنی شناسی
 
 
مجموعه زیست شناسی (گیاهی جانوری-اکولوژی-تکامل)
 
 
زبان عمومی
 
   
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health