منابع آزمون کارشناسی ارشد مشاوره مامایی
 

قیمت بسته به تومان

نام درس
800000
بارداری و زایمان
 
بیماری های زنان
 
 
نوزادان     
 
بهداشت مادر و کودک و تنظیم خانواده
 
روانشناسی در مامایی و اختلالات جنسی
 
 
زبان عمومی
 
   
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health