مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
منابع آزمون کارشناسی ارشد مشاوره مامایی
 

قیمت بسته به تومان

نام درس
800000
بارداری و زایمان
 
بیماری های زنان
 
 
نوزادان     
 
بهداشت مادر و کودک و تنظیم خانواده
 
روانشناسی در مامایی و اختلالات جنسی
 
 
زبان عمومی
 
   
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health