رشته کارشناسی ارشد مامایی
 

شهریه به تومان

تعداد ساعت نام استاد نام درس
2300000
60
خانم  دکتردامغانيان
بارداری و زایمان
2300000
60
خانم  دکتردامغانيان
بیماری های زنان
1200000
40
استاد قوام پور
 
نوزادان     
1200000
35
خانم دکتر نخعی
بهداشت مادروکودک وتنظیم خانواده
1500000
40
استاد نورزایی
داخلی و جراحی
1500000
35
دکتر قربانی
جنین شناسی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 

شهریه کل با 10% تخفیف

تعداد ساعت
9000000
270
درصورت ثبت نام درکل دروس10درصد تخفیف ویژه+مشاوره تحصیلی رایگان

 

شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
1560000
60
استاد رضازاده

زبان انگلیسی

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health