مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد خون شناسي ازمايشگاهي و بانك خون -هماتولوژي95-94 موسسه معین
 
 
 
 

کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد خون  شناسي  ازمايشگاهي  و بانك  خون -هماتولوژي95-94 موسسه معین

  کارنامه رتبه29کارشناسی ارشد خون شناسی ازمايشگاهي و بانك خون -هماتولوژي95-94 کارنامه رتبه34کارشناسی ارشد خون شناسی ازمايشگاهي و بانك خون -هماتولوژي95-94
  کارنامه رتبه12کارشناسی ارشد خون شناسی ازمايشگاهي و بانك خون -هماتولوژي95-94 کارنامه رتبه19کارشناسی ارشد خون شناسی ازمايشگاهي و بانك خون -هماتولوژي95-94
  کارنامه رتبه3کارشناسی ارشد خون شناسی ازمايشگاهي و بانك خون -هماتولوژي95-94
 

کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد خون  شناسي  ازمايشگاهي  و بانك  خون -هماتولوژي96-95 موسسه معین

  کارنامه رتبه28کارشناسی ارشد خون شناسی ازمايشگاهي و بانك خون -هماتولوژي96-95 کارنامه رتبه14کارشناسی ارشد خون شناسی ازمايشگاهي و بانك خون -هماتولوژي96-95
  کارنامه رتبه41کارشناسی ارشد خون شناسی ازمايشگاهي و بانك خون -هماتولوژي96-95 کارنامه رتبه33کارشناسی ارشد خون شناسی ازمايشگاهي و بانك خون -هماتولوژي96-95
   
  کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد خون  شناسي  ازمايشگاهي  و بانك  خون -هماتولوژي97-96 موسسه معین
  کارنامه رتبه26کارشناسی ارشد خون شناسی ازمايشگاهي و بانك خون -هماتولوژي97-96 کارنامه رتبه18کارشناسی ارشد خون شناسی ازمايشگاهي و بانك خون -هماتولوژي97-96
  کارنامه رتبه43کارشناسی ارشد خون شناسی ازمايشگاهي و بانك خون -هماتولوژي97-96 کارنامه رتبه35کارشناسی ارشد خون شناسی ازمايشگاهي و بانك خون -هماتولوژي97-96
    کارنامه رتبه54کارشناسی ارشد خون شناسی ازمايشگاهي و بانك خون -هماتولوژي97-96