مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته لیسانس به پزشکی
 
 
لیسانس به پزشکی
 
تعدادشرکت کننده درآزمون سال پیش :35

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد لیسانس به پزشکی سال  98-97

بیوشیمی: آب و عناصر معدنی- اسیدهای آمینه و پروتئینها- آنزیمها- چربی ها

ژنتیک: مبانی علم ژنتیک- نحوه تقسیم سلولی- الگوی وراثت تک ژنی- ابزارهای ژنتیک مولکولی انسان

بافت شناسی:سلول- بافت همبند- بافت پوششی غضروف- استخوان- بافت عصبی

تشریح عمومی:اندام فوقانی- اندام تحتانی

فیزیولوژی:سلول قلب-گردش خون- غشا

ایمنی شناسی:ایمنی ذاتی و اکتسابی- آنتی ژنها و آنتی بادیها- کمپلکس سازگاری نسجی- مکانیسم تحریک دستگاه ایمنی

میکروب شناسی:کلیات باکتری شناسی- مواد ضد میکروبی

ویروس شناسی: کلیات ویروس شناسی

انگل شناسی: ترماتودها- سستودها

 

 

آزمون اول
97/09/30 

 

بيوشيمي :هیدراتهای کربن- متابولیسم هیدراتهای کربن- اکسیداسیون بیولوژیک- متابولیسم چربی ها

ژنتیک:الگوهای وراثت تک ژنی- بیماریهای تک ژنی- ناهنجاری های کروموزومی

بافت شناسی:  بافت عصبی- بافت عضلانی- دستگاه گردش خون- سلولهای خونی- دستگاه ایمنی و لنفوئیدی- گوارش

تشریح عمومی:توراکس-لگن و ابدومن

فیزیولوژی:سلولهای خونی- ایمنی و انعقاد- غدد- کلیه و مایعات بدن

ایمنی شناسی: تکامل سلولهای ایمنی و مکانیسم تحریک دستگاه ایمنی- مکانیسم های تنظیم ایمنی- سایتوکاین ها

میکروب شناسی: کلیات باکتریها- فلور طبیعی –کوکسی های گرم مثبت

ویروس شناسی: ویروسهای DNA دار

انگل شناسی: سستودها- پروتوزوآهای روده ای و ادراری

فیزیک پزشکی: فیزیک بنیایی- پزشکی هسته ای و رادیواکتیو

 

 

آزمون دوم
97/10/14

بيوشيمي :ساختمان اسیدهای نوکلئیک- ویتامینها- هورمون ها- همانند سازی ،نسخه برداری و سنتز پروتئین

ژنتیک:ناهنجاری های کروموزومی- ژن درمانی- ژنتیک سرطان

بافت شناسی: غدد وابسته به گوارش- تنفس- پوست- دستگاه ادراری- غدد مترشحه داخلی

تشریح عمومی:سر و گردن- نوروآناتومی

فیزیولوژی:تنفس- گوارش- غدد- کلیه و مایعات بدن

ایمنی شناسی:اختلالات ایمنی- واکنشهای افزایش حساسیت خود ایمنی- مکانیسمهای تنظیم ایمنی

میکروب شناسی: کوکسی های گرم منفی- باسیل های گرم مثبت و منفی- اسپیروکتاسه- مایکوباکتریوم

ویروس شناسی: ویروسهای RNA  دار

انگل شناسی: نماتودهای روده ای- نماتودهای بافتی

فیزیک پزشکی: امواج ماوراء صوت- جریان های پرفرکانس

روانشناسی عمومی:

رواشناسی چیست؟- تاریخجه و مکتبهای روانشناسی-عوامل موثر بر رفتار: توارث و محیط-مبانی زیستی روانشناسی- احساس و ادراک- انگیزش و هیجان

جامعه شناسی :

موضوع و محتوای جامعه شناسی- پدیده اجتماعی-هدف و کاربرد جامعه شناسی-جامعه شناسی و سایر رشته ها- زمینه های تخصصی جامعه شناسی-اندیشه های اجتماعی در غرب تا قبل از قرون وسطی- اندیشه های اجتماعی غرب در قرون وسطی- اندیشه های اجتماعی در اروپا از رنسانس تا پایان قرن هیجدهم-اندیشه های اجتماعی و جامعه شناسی در قرن نوزدهم- جامعه شناسی در قرن بیستم- جامعه شناسی و مکتب های قرن بیستم- اندیشه های اجتماعی و جامعه شناسی  در ایران- مروری در مراحل تکوینی جامعه شناسی-اصول تحقیقی در جامعه شناسی- فنون جمع اموری اطلاعات-کاربرد روشهای کمی و کیفی در جامعه شناسی


 

آزمون سوم
97/10/28

بيوشيمي :متابولیسم اسیدهای نوکلئیک-متابولیسم و پروتئین ها و اسیدهای امینه- همانند سازی، نسخه برداری و سنتز پروتئین

ژنتیک: تشخیص پیش از تولد- ژنتیک سرطان ژن درمانی

بافت شناسی: غدد مترشحه داخلی- دستگاه تناسلی مرد- دستگاه تناسلی زن- اعضای حسی

تشریح عمومی:نوروآناتومی- سر و گردن

فیزیولوژی:غدد جنسی- سیستم عصبی

ایمنی شناسی:واکنشهای ازدیاد حساسیت- خود ایمنی-انتقال خون و گروههای خونی- ایمنی پیوندها و تومورها- پیشگیری و درمان از راه سیستم ایمنی

میکروب شناسی: آنتی بیوتیک ها- داخل سلولیهای اجباری- باکتری های فاقد دیواره سلولی- اسپیروکتاسه ها

ویروس شناسی: ویروسهای DNA دار و RNA دار- داروهای ضد ویروس

انگل شناسی: پروتوزوهای روده ای و ادراری تناسلی و خونی و بافتی

فیزیک پزشکی: رادیولوژی- جریان های پرفرکانس

روانشناسی عمومی:

هوش- یادگیری (عوامل موثر ، نظریه ها)- حافظه، یادآوری و فراموشی-زبان و تفکر- شخصیت- رفتار اجتماعی


جامعه شناسی :

قانون در جامعه شناسی- انسان- جامعه انسانی- انواع اجتماعات انسانی-فرهنگ- نهاد اجتماعی- ارزشهای اجتماعی-شخصیت و فرهنگ-جریان اجتماعی شدن- مبانی تفاوتهای فردی-دگرگونی یا تغییر اجتماعی-انحرافات اجتماعی-جامعه انسانی و دگرگونی های معاصر- گروه اجتماعی-قشرها و طبقات اجتماعی

 

 

آزمون چهارم
97/11/05  

 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

97/09/30

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

97/10/14

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

97/10/28

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

97/11/05

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5

97/11/12

آزمون جامع اول (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

6

97/11/19

آزمون جامع دوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

7

97/11/26

آزمون جامع سوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

8

97/12/03

آزمون جامع چهارم (كل مباحث درسي)