رشته لیسانس به پزشکی
 
 
لیسانس به پزشکی
 
تعدادشرکت کننده درآزمون سال پیش :35

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد لیسانس به پزشکی سال  99-98

بیوشیمی: تعادل اسید و باز و تنظیم PH خون- ساختمان و اعمال اسید آمینه و پروتئین ها- آنزیمها- ساختمان لیپیدها

ژنتیک: مبانی علم ژنتیک- نحوه تقسیم سلولی- الگوی وراثت تک ژنی- ابزارهای ژنتیک مولکولی انسان

بافت شناسی:سلول- بافت همبند- بافت پوششی غضروف- استخوان- بافت عصبی

تشریح عمومی:اندام فوقانی- اندام تحتانی

فیزیولوژی:سلول قلب-گردش خون- غشا

ایمنی شناسی:ایمنی ذاتی و اکتسابی- آنتی ژنها و آنتی بادیها- کمپلکس سازگاری نسجی- مکانیسم تحریک دستگاه ایمنی

میکروب شناسی:کلیات باکتری شناسی- مواد ضد میکروبی

ویروس شناسی: کلیات ویروس شناسی

 

 

 

آزمون اول
98/04/28 

 

بيوشيمي :کربوهیدرات ها- متابولیسم کربوهیدرات ها- فسفریلاسیون اکسیداتیو- متابولیسم چربی ها

ژنتیک:الگوهای وراثت تک ژنی- بیماریهای تک ژنی- ناهنجاری های کروموزومی

بافت شناسی:  بافت عصبی- بافت عضلانی- دستگاه گردش خون- سلولهای خونی- دستگاه ایمنی و لنفوئیدی- گوارش

تشریح عمومی:توراکس-لگن و ابدومن

فیزیولوژی:سلولهای خونی- ایمنی و انعقاد- غدد- کلیه و مایعات بدن

ایمنی شناسی: تکامل سلولهای ایمنی و مکانیسم تحریک دستگاه ایمنی- مکانیسم های تنظیم ایمنی- سایتوکاین ها

میکروب شناسی: کلیات باکتریها- فلور طبیعی –کوکسی های گرم مثبت

ویروس شناسی: ویروسهای DNA دار

فیزیک پزشکی: فیزیک بینایی- پزشکی هسته ای و رادیواکتیو

 

 

آزمون دوم
98/06/15

بيوشيمي :ساختمان اسیدهای نوکلئیک- ویتامین ها و کوآنزیم ها- هورمون ها- همانند سازی ،نسخه برداری و سنتز پروتئین

ژنتیک:ناهنجاری های کروموزومی- ژن درمانی- ژنتیک سرطان

بافت شناسی: غدد وابسته به گوارش- تنفس- پوست- دستگاه ادراری- غدد مترشحه داخلی

تشریح عمومی:سر و گردن- نوروآناتومی

فیزیولوژی:تنفس- گوارش- غدد- کلیه و مایعات بدن

ایمنی شناسی:اختلالات ایمنی- واکنشهای افزایش حساسیت خود ایمنی- مکانیسمهای تنظیم ایمنی

میکروب شناسی: کوکسی های گرم منفی- باسیل های گرم مثبت و منفی- اسپیروکتاسه- مایکوباکتریوم

ویروس شناسی: ویروسهای RNA  دار

فیزیک پزشکی: امواج ماوراء صوت- جریان های پرفرکانس

 

 

آزمون سوم
98/08/03

بيوشيمي :متابولیسم اسیدهای نوکلئیک- متابولیسم ترکیبات نیتروژن دار- همانند سازی، نسخه برداری و سنتز پروتئین

ژنتیک: تشخیص پیش از تولد- ژنتیک سرطان ژن درمانی

بافت شناسی: غدد مترشحه داخلی- دستگاه تناسلی مرد- دستگاه تناسلی زن- اعضای حسی

تشریح عمومی:نوروآناتومی- سر و گردن

فیزیولوژی:غدد جنسی- سیستم عصبی

ایمنی شناسی:واکنشهای ازدیاد حساسیت- خود ایمنی-انتقال خون و گروههای خونی- ایمنی پیوندها و تومورها- پیشگیری و درمان از راه سیستم ایمنی

میکروب شناسی: آنتی بیوتیک ها- داخل سلولیهای اجباری- باکتری های فاقد دیواره سلولی- اسپیروکتاسه ها

ویروس شناسی: ویروسهای DNA دار و RNA دار- داروهای ضد ویروس

فیزیک پزشکی: رادیولوژی- جریان های پرفرکانس

 

 

آزمون چهارم
98/09/22  

. لازم به توضیح است سؤالات مربوط به دروس روانشناسی، جامعه شناسی و تفکر نقاد فقط در آزمونهای جامع مطرح خواهد شد***

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

98/04/28

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

98/06/15

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

98/08/03

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

98/09/22

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5

98/10/06

آزمون جامع اول (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

6

98/10/20

آزمون جامع دوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

7

98/11/04

آزمون جامع سوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

8

98/11/18

آزمون جامع چهارم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health