انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته لیسانس به پزشکی
 
 
لیسانس به پزشکی
 
تعدادشرکت کننده درآزمون سال پیش :35

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد لیسانس به پزشکی سال  97-96

توجه:

با توجه به احتمال تغییر تاریخ و منابع آزمون کارشناسی به پزشکی، در صورت انتشار اطلاعیه جدید، تاریخ و سرفصل آزمونهای آزمایشی موسسه نیز به تناسب اطلاعیه تغییر خواهد کرد لذا از داوطلبان تقاضا می شود قبل از مطالعه برای هر مرحله از آزمونهای آزمایشی حتما سایت و کانال موسسه معین را بررسی نمایند.

 

فیزیولوژی: سلول- قلب و گردش خون
آناتومی: آناتومی تنه
بیوشیمی: آب و PH -اسیدهای آمینه و پپتیدها-ساختمان و عملکرد پروتئین ها-آنزیم ها-کربوهیدراتهای دارای اهمیت فیزیولوژیک-لیپیدهای دارای اهمیت فیزیولوژیک- غشاهای بیولوژیک
بافت شناسی: مقدمه -بافت اپیتلیال-بافت همبند-غضروف-استخوان
جنین شناسی: مقدمه- گامتوژنز- تخمک گذاری تا لانه گزینی- هفته دوم تکامل-هفته سوم تکامل
ایمنی شناسی: كليات ايمونولوژي -آنتي ژن ، سوپر آنتي ژن و ميتوژن -ساختمان آنتي بادي و انواع آن-سلول هاي سيستم ايمني
مجموعه میکروب :
باکتری: طبقه بندی باکتریها-انواع میکروسکوپ-طبقه بندی موجودات زنده-ساختمان باکتریها-تاژک و پیلی
ویروس: خصوصیات عمومی ویروس ها
انگل: انگل شناسی عمومی- تک یاخته‌های روده‌ای و حفره‌ای-تک یاخته‌های خونی و بافتی انسان
زبان عمومی

 

 

آزمون اول
96/08/26 

 

 فیزیولوژی: اعصاب-گوارش
آناتومی: آناتومی اندام فوقانی و تحتانی
بیوشیمی: ویتامین ها-انرژی زیستی و زنجیره تنفسی-گلیکولیز و اکسیداسیون-چرخه اسید سیتریک-گلوکونئوژنزو کنترل قند خون-متابولیسم گلیکوژن-مسیر پنتوزفسفات و سایر مسیرهای متابولیسم هگزوزها
بافت شناسی: بافت عضلانی-دستگاه گردش خون و لنفاوی-خون-دستگاه گوارش-دستگاه تنفس
جنین شناسی:  هفته سوم تا هشتم  (دوره رویانی) -ماه سوم تا هنگام تولد-نقایص مادرزادی و تشخیص پیش از تولد-دستگاه های محافظتی، اسکلتی و عضلانی- حفرات بدن
ایمنی شناسی: بافت ها و ارگان هاي سيستم ايمني-كمپلكس اصلي سازگاري بافتي و پردازش و عرضه آنتي ژن -ژنتيك آنتي بادي و TCR -سايتوكاين-سيستم كمپلمان  
مجموعه میکروب:
باکتری: رشد باکتریها-مواد ضد میکروبی- متابولیسم باکتریها- ژنتیک باکتریها- فلور طبیعی
ویروس: مکانیسم های بیماری زایی و کنترل بیماری های ویروسی
انگل: کرم‌های نخی یا کرم‌های گرد نماتودها- نماتودهای روده ای-نماتودهای خونی و بافتی انسان
زبان عمومی

 

 

آزمون دوم
96/10/08

فیزیولوژی: غدد- کلیه- سلولهای خونی- ایمنی
آناتومی: سروگردن
بیوشیمی: اکسیداسیون اسیدهای چرب-متابولیسم آسیل گلیسرول ها واسفنگولیپیدها-سنتز، انتقال و دفع کلسترول-انتقال و ذخیره لیپیدها-هورمون ها-بیوسنتز اسیدهای آمینه-تبدیل اسیدهای آمینه به محصولات خاص
بافت شناسی: بافت عصبی-دستگاه ایمنی-دستگاه ادراری-دستگاه تناسلی مرد-دستگاه تناسلی زن
جنین شناسی:  دستگاه قلبی عروقی- دستگاه تنفسی-دستگاه گوارش
ایمنی شناسی: بيماري هاي ازدياد حساسيت-بيماري هاي خود ايمن-ايمونولوژي تومور -ايمونولوژي پيوند اعضاء         
مجموعه میکروب:
باکتری:  استافیلوکوک و استرپتوکوک- کوکسی‌های گرم منفی هوازی-مایکوباکتریوم ها-اکتینومایست ها-باسیل‌های گرم مثبت اسپوردار
ویروس: ویروس های DNA دار
انگل:  سستودا یا کرم‌های نواری- کرم‌های نواری روده در انسان- لاروهای خارج روده‌ای کرم‌های نواری انسان
زبان عمومی
مرور مباحث آزمون اول و دوم

 

 

آزمون سوم
96/11/13

فیزیولوژی: تنفس- تولید مثل
آناتومی: اعصاب
بیوشیمی: متابولیسم نوکلئوتیدهای پورین و پیریمیدین-پورفیرین ها و رنگدانه های صفراوی-نوکلئوتیدها-ژنتیک مولکولی-همانند سازی و ترمیم DNA-سنتز و پردازش RNA-پروتئین سازی و رمز ژنتیک
بافت شناسی: پوست-غدد آندوکرین-چشم-گوش
جنین شناسی:  دستگاه ادراری - تناسلی- سر و گردن-- دستگاه عصبی-گوش- چشم
ایمنی شناسی: بيماري هاي نقص سيستم ايمني-بيماري ايدز-واکسینولوژی- ايمونوهماتولوژي- سرولوژي و ايمونولوژي عملي
مجموعه میکروب:
باکتری: ویبریو و سودوموناس- انتروباکتریاسیه- لژیونلا و بوردتلا و بروسلا- اسپیروکتها-ریکتزیاسیه
ویروس: ویروس های RNA دار
انگل: ترماتودا یا فلوک‌ها- ترماتودهای روده‌ای، کبدی و ریوی انسان-ترماتودهای خونی انسان- روش های اختصاصی جهت بازیابی تخم و لارو کرم ها-تشخیص بالینی
زبان عمومی
مرور مباحث آزمون سوم

 

آزمون چهارم
96/12/18  

 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

96/08/26

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

96/10/08

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

96/11/13

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

96/12/18

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5

96/01/17

آزمون جامع اول (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

6

96/01/31

آزمون جامع دوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

7

96/02/14

آزمون جامع سوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

8

96/02/28

آزمون جامع چهارم (كل مباحث درسي)