انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته لیسانس به پزشکی
 
 
لیسانس به پزشکی
 
تعدادشرکت کننده درآزمون سال پیش :35

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد لیسانس به پزشکی سال  96-95

فيزيولوژي: فیزیولوژی سلول- قلب و عروق
ميكروب شناسی: تاريخچه و کلیات میکروب شناسی- ساختمان باکتریها ( دیواره سلولی، ضمائم سطحی، لایه های سطحی، غشای سیتوپلاسمی، سیتوپلاسم و محتویات آن)-متابولیسم باکتریها - ژنتیک باکتریها
ويروس شناسي :  ساختمان و كليات  ويروس ها – تشخيص آزمايشگاهي – بيماري زايي ويروس ها – اثر عوامل فيزيكي و شيميايي – داروهاي ضد ويروسي – واكسن هاي ويروسي – ژنتيك ويروس ها – ايمونولوژي ويروسها – طبقه بندي ويروس هاي حايز اهميت در طب باليني
انگل شناسي :  كليات انگل شناسي و طبقه بندي آنها – آميب ها (ساركودينا، آنتامبا، بالانتيديوم كلي، نگلريا، اكانتامبا و بالانتيديوم) - مقدمات و ترماتودها
آناتومی : آناتومی تنه

جنین شناسی : گامتوژنز، اولین هفته رشد و نمو، دیسک زایایی مولایه، دیسک زالایی سه لایه، دوره رویانی
بيوشيمي : آب و الکترولیت ها، اسید و باز( اختلالات، تنفس و هموگلوبین، یونها و ...)، ساختمان اسید آمینه و پپتید و پروتئین(از جمله پروتئینهای پلاسما و مباحث بالینی)، آنزیم4( مفاهیم، کینتیک و کاربرد بالینی آنزیمها)، ویتامین ها و کوآنزیم ها
بافت شناسی: شناخت بافت وسلول –بافت همبند –تقسیمات سلولی-بافت پوششی-استخوان وعضلات
ايمني شناسي :  اصول ايمني – ويژگي هاي كلي سيستم ايمني – آنتي بادي – آنتي ژن – اساس سلولي پاسخ ايمني –MHC – عرضه آنتي ژن – ايمني ذاتي و اكتسابي – مسيرهاي عرضه آنتي ژن
ژنتيك
زبان

 

آزمون اول
95/5/29 

(بنا به درخواست مکرر دانشجویان تاریخ آزمون مرحله اول از 22 مرداد به 29 مرداد تغییر پیدا کرد) 

  فیزیولوژی : فیزیولوژی عصب- خون
ميكروب شناسی: ضد عفونی کننده ها ، آنتی بیوتیک ها ، پاتوژنز و فلور طبیعی - میکروکوکاسیه -استافیلوکوکاسیه- استرپتوکوکاسیه- نایسریاسیه  
ويروس شناسي :  پاپوا ويريده – پاروويريده – آدنوويريده – هرپس ويريده – هپادنو ويريده – پاكس ويريده.
انگل شناسي :  تاژكداران روده اي (ژيارديا، كيلوماستيكس، تريكوموناس، انتروموناس، دي انتامبا فراژيليس، رتورتاموناس اينتستيناليس) و توكسوپلاسما - سستودا
آناتومی : آناتومی اندام فوقانی و تحتانی

جنین شناسی : جنین و جفت، ناهنجاریهای مادرزادی، دستگاه قلبی و عروقی
بيوشيمي : ساختمان کربوهیدرات، ساختمان لیپید و انتقال و ذخیره لیپیدها، غشاهای زیستی و انتقالات، ژنتیک مولکولی و ساختمان نوکلئوتیدها، متابولیسم هم و پورفیرین ها و نمک صفراوی
بافت شناسی: قلب وعروق دستگاه گردش خون سیستم ایمنی
ايمني شناسي : انواع T سل – پديده مراقبت ايمني – ايمني هومورال – ايمني سلولار – كمپلكس TCR – سايتوكاين ها – سوپر آنتي ژن – انواع B سل ها – كمپلمان – ساختمان، عملكرد و جزئيات آنتي بادي ها
فيزيك پزشكي
زبان

 

 

آزمون دوم
95/6/19

فیزیولوژی : فیزیولوژی کلیه – اسید و باز- تنفس
ميكروب شناسی: باسیل های گرم مثبت فاقد اسپور - گرم مثبت اسپور دار- مایکوباکتریاسیه -انتروباکتریاسیه- سودوموناداسیه
ويروس شناسي :  پيكورنا ويريده – كلسي ويريده – آستروويريده – توگا ويريده – فلاوي ويريده – رترو ويريده – دلتا ويريده – ويروس هاي تومورزا – ويروس هاي آهسته و پريونها.
انگل شناسي :  اپي كمپلكس ها (كوكسيدياها و مالاريا)- نماتودهاي روده اي
آناتومی : سروگردن

جنین شناسی :دستگاه تنفس،دسنگاه گوارش، دستگاه ادراری-تناسلی
بيوشيمي :بیوانرژتیک و زنجیره تنفسی، متابولیسم کربوهیدرات، متابولیسم لیپید، هورمون
بافت شناسی:: دستگاه گوارش–دندان –دستگاه ادراری تناسلی مردان وزنان -دستگاه تنفس
ايمني شناسي :  واكنش هاي ازدياد حساسيت – بيماري هاي اتو ايمن – انواع واكسن ها – انواع پيوندها و رد پيوندها – ايمونوپوئز – لنفوپوئز – كموكاين ها
روانشناسي
تغذيه
قارچ شناسی
زبان

 

آزمون سوم
95/7/16

فیزیولوژی :فیزیولوژی گوارش- غدد- تولید مثل
ميكروب شناسی: گروه HACEK - کمپیلوباکتر - هلیکوباکتر- اسپیروکتال ها- باکتری های داخل سلولی اجباری - باکتری های فاقد دیواره سلولی - باسیل و کوکسی های گرم مثبت و گرم منفی بی هوازی اجباری
ويروس شناسي :  اورتو ميكسوويريده – پارا ميكسو ويريده – رابدو ويريده – فيلوويريده – بونيا ويريده – آرنا ويريده – كورونا ويريده
انكل شناسي :  تريپانوزوم - ليشمانيا -  ميكروسپوريديا – بلاستوسيستيس  هومونيس – ميكسوزوآ - نماتودهاي ساكن خون و نسج -  روش هاي تشخيصي عفونت هاي كرمي و علايم باليني
آناتومی : اعصاب

جنین شناسی : سیستم اعصاب مرکزی، سرو گردن، دستگاه اسکلتی عضلانی، حفره های بدن و سایر اعضا(گوش، چشم، دستگاه پوششی)
بيوشيمي : متابولیسم اسید آمینه، متابولیسم نوکلئوتید، همانند سازی و ترمیم، رونویسی و پردازش، ترجمه و proسازی و تنظیم بیان ژن
بافت شناسی: اعصاب- چشم –گوش
ايمني شناسي :  ارگان ها – گيرنده هاي سايتوكاين – نقص سيستم ايمني – ايمنولوژي تومور – انواع تولرانس – تكنيك هاي ايمنولوژيك – ايمنولوژي عفونت ها
اصول خدمات بهداشتي و تنظيم خانواده
اپيدميولوژي و مبارزه با بيماريها و آمار مقدماتي
زبان

 

آزمون چهارم
95/8/7  

 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

95/5/29

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

95/6/19

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

95/7/16

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

95/8/7

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5

95/8/28

آزمون جامع اول (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

6

95/9/19

آزمون جامع دوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

7

95/10/17

آزمون جامع سوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

8

95/11/15

آزمون جامع چهارم (كل مباحث درسي)