انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
رشته لیسانس به پزشکی
 
 
لیسانس به پزشکی
 
تعدادشرکت کننده درآزمون سال پیش :35

سرفصل آزمون هاي كارشناسي ارشد لیسانس به پزشکی سال  97-96

بیوشیمی: آب و PH -اسیدهای آمینه و پپتیدها-ساختمان و عملکرد پروتئین ها-آنزیم ها-کربوهیدراتهای دارای اهمیت فیزیولوژیک-لیپیدهای دارای اهمیت فیزیولوژیک -غشاهای بیولوژیک-ویتامین ها

ژنتیک: مهندسی ژنتیک وبیوتکنولوژی مولکولی-اﺳﭙﻜﺘﺮوﻣﺘﺮﺟﺮﻣﻲ-تهیه DNAپلاسمیدی-تصویربرداری پزشکی-برخی از آنزیم ها و واژه های ضروری در فرایند RNAi -حيوانات ترانس ژنيك-تشخيص حيوانات ترانس ژنتيك-ایجاد و غربالگری یک مخزن ژنی-الکتروپوراسیون

بافت شناسی: مقدمه -بافت اپیتلیال-بافت همبند-غضروف-استخوان

تشریح عمومی:آناتومی اندام فوقانی و تحتانی

فیزیولوژی: سلول- قلب و گردش خون

ایمنی شناسی:خصوصیات کلی پاسخ های ایمنی- سلول ها و بافت های سیستم ایمنی- آنتی بادی ها و آنتی ژن ها- مجموعه كمپلكس سازگاری نسجی اصلی (MHC) -پردازش و عرضه آنتی ژن به لنفوسیت T

باکتری شناسی: طبقه بندی باکتریها-انواع میکروسکوپ-طبقه بندی موجودات زنده-ساختمان باکتریها-تاژک و پیلی -رشد باکتریها-مواد ضد میکروبی

شيمي آلي :هیدروکربن ها و آلکان ها-صورت بندی آلکان‌ها و سیکلوآلکان‌ها-آلکن ها

شيمي عمومي: ساختار اتم – خواص تناوبي عنصرها و تركيب هاي يوني و تركيب هاي كووالانسي و تركيب هاي آن

فیزیک: مکانیک

روانشناسی عمومی: فصول 1 (ماهیت روانشناسی)-2(مبانی زیست­شناختی روانشناسی)-3(رشد روانی)-4(فرایندهای حسی)-5(ادراک) زمینه روانشناسی هیلگارد
جامعه شناسی: :مبانی جامعه شناسی

 

آزمون اول
96/09/17 

 

بيوشيمي : انرژی زیستی و زنجیره تنفسی-گلیکولیز و اکسیداسیون-چرخه اسید سیتریک-گلوکونئوژنزو کنترل قند خون-متابولیسم گلیکوژن-مسیر پنتوزفسفات و سایر مسیرهای متابولیسم هگزوزها-اکسیداسیون اسیدهای چرب

ژنتیک:سیتوژنتیک-الگوهای شجره نامه ای مندلی-وقوع قبل از موعد مقرر-پلی مورفیسم-سندروم راسل – سیلور (Russell-Silver Syndrome) -تجزیه و تحلیل پیوستگی و صفات چند عاملی-اسکیزوفرنی-ژنتیک نمو و تکوین-فرضیه لیون ((Lyon hypothesis-اختلالات تک ژنی-فیبروز کیستیک (Cystic Fibrosis) -هیپرکلسترولمی خانوادگی (FH) -هموگلوبین و بیماری های آن-ناهنجاری های هموگلوبین-فارماکوژنتیک-اکوژنتیک-مشاوره ژنتیک-ناهنجاری ها

بافت شناسی: بافت عضلانی-دستگاه گردش خون و لنفاوی-خون-دستگاه گوارش-دستگاه تنفس

تشریح عمومی: آناتومی تنه

فیزیولوژی: اعصاب-گوارش

ایمنی شناسی: پذیرنده های آنتی ژنی و مولکولهای کمکی لنفوسیتهای T ، بلوغ لنفوسیت و بیان ژنهای پذیرنده آنتی ژن، فعال شدن لنفوسیتهای T ، فعال شدن  سلول B  و تولید آنتی بادی، تحمل (تولرانس)ایمونولوژیک، سایتوکاین ها

باکتری شناسی: متابولیسم باکتریها- ژنتیک باکتریها- فلور طبیعی - استافیلوکوک و استرپتوکوک

شيمي آلي : واکنش های آلکن ها/ واکنش های افزایشی-آلکین ها-مزدوج شدن در سیستمهای آلکادی ان و آلیلیک

شيمي عمومي: واكنش هاي شيميايي و استوكيومتري – ترموديناميك شيميايي و محلول ها

فیزیک: شاره-موج-گرما

روانشناسی عمومی : فصول 6(هشیاری)-7(یادگیری و شرطی­سازی)-8(حافظه)-9(زبان و اندیشه) زمینه روانشناسی هیلگارد
جامعه شناسی : جامعه شناسی سازمانها و توان سازمانی

 

 

آزمون دوم
96/10/15

بيوشيمي :بیوسنتز اسیدهای چرب و ایکوزانوئیدها- متابولیسم آسیل گلیسرول ها واسفنگولیپیدها - سنتز، انتقال و دفع کلسترول- انتقال و ذخیره لیپیدها-هورمون ها-بیوسنتز اسیدهای آمینه-کاتابولیسم پروتئین ها و اسیدهای آمینه-تبدیل اسیدهای آمینه به محصولات خاص

ژنتیک:ژنتیک بیوشیمیایی-پورفیری های کبدی-ژنتیک مولکولی-ساختار كروماتين فشرده-فرايند رونويسي در پروكاريوتها
تنظیم بیان ژن-نقش زير واحدهاي ريبوزومي-ساختار پروتئین

بافت شناسی: بافت عصبی-دستگاه ایمنی-دستگاه ادراری-دستگاه تناسلی مرد-دستگاه تناسلی زن

تشریح عمومی:سروگردن

فیزیولوژی: غدد- کلیه- سلولهای خونی، ایمنی و انعقاد خون

ایمنی شناسی: سایتوکاین ها-مکانیسم های عملیاتی ایمنی سلول-مکانیسم های اجرایی ایمنی هومورال-ایمنی در مقابل میکروب ها-

باکتری شناسی: کوکسی‌های گرم منفی هوازی-مایکوباکتریوم ها-اکتینومایست ها-باسیل‌های گرم مثبت اسپوردار

شيمي آلي : الکل ها و اترها و فنل ها -آلدئیدها و  کتون ها  -اسیدهای کربوکسیلیک و مشتقات آنها

شيمي عمومي: سنتيك شيميايي – تعادل شيميايي

فیزیک: الکترومغناطیس

روانشناسی عمومی: فصول 10(انگیزه­های بنیادی)-11(هیجان)-12(تفاوتهای فردی)-13(شخصیت)-14(فشار روانی، سلامت و مقابله با فشار) زمینه روانشناسی هیلگارد
جامعه شناسی :
نظریه های جامعه شناسی

 

آزمون سوم
96/11/13

بيوشيمي :متابولیسم نوکلئوتیدهای پورین و پیریمیدین-پورفیرین ها و رنگدانه های صفراوی-نوکلئوتیدها-ژنتیک مولکولی-همانند سازی و ترمیم DNA -سنتز و پردازش RNA -پروتئین سازی و رمز ژنتیک-تنظیم بیان ژن

ژنتیک: ژنتیک ایمنی -شباهت ها و تفاوت های مولکولی کلاس II , I مولکول MHC -گروه های خونی-ژنتیک جمعیت
عوامل تأثیر گذار بر فراوانی آللها و تعادل هاردی – واینبرگ-سازش (Fitness) -ژنتیک سرطان-شناسائی انکوژن، توسط روشDNA Transfection -تاثیر حذف فسفاتاز PTEN در تومورهای انسانی-رتینوبلاستوما Retinoblastoma -تومور ویلمز Wilms Tumor

بافت شناسی: پوست-غدد آندوکرین-چشم-گوش

تشریح عمومی: اعصاب

فیزیولوژی: تنفس- تولید مثل

ایمنی شناسی:یمونولوژی پیوند اعضاء- ایمنی در برابر تومور-بیماری های ناشی از پاسخ های ایمنی -حساسیت شدید فوری-نقص های ایمنی مادرزادی و اکتسابی-تشخیص های آزمایشگاهی

باکتری شناسی: ویبریو و سودوموناس- انتروباکتریاسیه- لژیونلا و بوردتلا و بروسلا- اسپیروکتها-ریکتزیاسیه

شيمي آلي : ترکیبات آروماتیک-آمین ها-شیمی فضایی-تعیین ساختار مولکولی


شيمي عمومي: اسيدهاي باز – الكتروشيمي –اصول تجزيه مواد و شيمي هسته اي

فیزیک: اپتیک – فیزیک نوین

روانشناسی عمومی: فصول 15(روانشناسی نابهنجاری)-16(روشهای درمان)-17(شناخت اجتماعی و احساسات اجتماعی)-18(تعامل اجتماعی و نفوذ اجتماعی)- و پیوست(روشهای آماری و اندازه­گیری) زمینه روانشناسی هیلگارد

 

آزمون چهارم
96/12/18  

 

شماره آزمون

تاريخ برگزاري

مباحث آزمون   

1

96/09/17

25% اول مباحث درسي

 

 

 

 

2

96/10/15

25% دوم مباحث درسي

 

 

 

 

3

96/11/13

25% سوم مباحث درسي

 

 

 

 

4

96/12/18

25% چهارم مباحث درسي

 

 

 

 

5

96/01/17

آزمون جامع اول (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

6

96/01/31

آزمون جامع دوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

7

96/02/14

آزمون جامع سوم (كل مباحث درسي)

 

 

 

 

8

96/02/28

آزمون جامع چهارم (كل مباحث درسي)