مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 40کارشناسی ارشد مامايي95-94

 

کارنامه رتبه 40کارشناسی ارشد مامايي95-94   
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
40 178 مامايي مامائي
درصد درس دوم درصد درس اول
57.2367 نوزادان  و مراقبتهاي  مربوطه 72.3867 بارداري  و زايمان  و بيماريهاي  زنان
درصد درس چهارم درصد درس سوم
33.6633 بيماريهاي  داخلي  و جراحي  مربوط به  مامائي 63.9633 بهداشت   تغذيه  مادر و كودك  و تنظيم  خانواده
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0 روانپزشكي  درمامايي  واختلالات  جنسي 74.0633 جنين  شناسي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   -0.8383 زبان  عمومي
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است